polityka prywatnosci

1. Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.) jest CANINI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskiej (41-700), przy ul. Bukowa 13, wpisaną do rejestru przedsiębiorców  prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem  526297, NIP 6412533068, Regon 243689789, zwaną dalej CANINI lub Spółką.

2. Zbiór danych osobowych został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.

3. Dane osobowe zbierane w serwisie są przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 roku, nr 144, poz. 1204 z późń. zm.) w celach związanych z funkcjonowaniem serwisu i sklepu internetowego, a w szczególności: realizacji zamówienia złożonego przez kupującego, archiwizacji, ulepszania serwisu, a także w celach marketingowych dotyczących usług Spółki jak i podmiotów współpracujących.

4. Spółka dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji przekazanych Spółce, a dotyczących użytkowników serwisu. Spółka z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, a w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

5. Spółka sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego prowadzenia serwisu.

6. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych użytkowników, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu realizacji usług świadczonych przez Spółkę w ramach serwisu.

7. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne. Użytkownicy mogą przeglądać serwis bez konieczności informowania o swojej tożsamości i ujawniania jakichkolwiek danych osobowych. Jednak z chwilą przekazania swoich danych osobowych przestają być anonimowi. Użytkownik podając swoje dane osobowe, zgadza się na zbieranie i używanie ich przez Spółkę w sposób opisany w niniejszym dokumencie oraz Regulaminie, czyli na potrzeby świadczenia usług przez serwis, realizacji zamówienia. Po uzyskaniu uprzedniej zgody dane osobowe użytkownika przetwarzane są także w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem serwisu oraz usług i produktów oferowanych w jego ramach. Przetwarzanie danych następuje tylko i wyłącznie po uzyskaniu uprzednio zgody Klienta.

8. Serwis może organizować konkursy. Dane kontaktowe użytkowników, którzy wezmą udział w konkursie, wykorzystywane są po uzyskaniu wcześniejszej zgody, do jego sprawnego przeprowadzenia, np. powiadomienia o zwycięstwie. Dodatkowo, po uzyskaniu uprzedniej zgody użytkownika, dane kontaktowe użytkownika używane są do promowania kolejnych produktów. Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania takich informacji.

9. Z uwagi na dobrowolny charakter podania przez użytkownika swoich danych osobowych, użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, a także może zwrócić się do Spółki z pisemnym żądaniem usunięcia podanych wcześniej danych osobowych ze zbioru danych prowadzonego przez Spółkę, z zastrzeżeniem, że Spółka może odmówić usunięcia danych, jeżeli użytkownik swoim dotychczasowym zachowaniem w serwisie naruszył postanowienia niniejszego dokumentu lub Regulaminu bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności użytkownika.

10. W przypadku zmiany danych, użytkownik, po zalogowaniu się do Konta Klienta w rozumieniu Regulaminu może zmienić wybrane dane.

11. Regulamin e-sklepu jest udostępniany na stronie internetowej www.e-mordka.pl, w sposób umożliwiający Klientom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie i zapisanie na nośniku, a w przypadku awarii technicznej niezależnej od Sklepu jest dostępny w siedzibie CANINI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskiej (41-700), przy ul. Bukowa 13.

12. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży produktów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail podsumowania złożonego zamówienia oraz przesłanie na podany adres e-mail lub dołączenie do przesyłki zawierającej produkty dowodu sprzedaży wybranego przez Klienta (zamówienie, rachunek, paragon bądź faktura sprzedaży). Dane dot. zamówienia oraz wcześniejsze zamówienia są dostępne dla Klienta po zalogowaniu na www.e-mordka.pl w ramach konta Klienta.

13. W celu rezygnacji z usługi subskrypcji Newslettera należy kliknąć w stosowny link podany w każdym Newsletterze.

14. Dane osobowe lub informacje dotyczące użytkowników mogą zostać udostępnione organom lub osobom trzecim zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

15. Spółka może powierzyć przetwarzanie danych osobowych oraz informacji dotyczących użytkowników osobom trzecim w celu wykonywania czynności związanych z prowadzeniem serwisu, jak również w celu związanym z dochodzeniem roszczeń lub ochroną przed roszczeniami dotyczącymi korzystania z serwisu.

16. Spółka w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia złożonego przez kupującego w ramach sklepu e-mordka.pl przekazuje dane osobowe kupujących następującym podmiotom:
a. operatorowi systemu płatności on-line, a w szczególności PayPro S.A. z siedzibą przy ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodary Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, o kapitale zakładowym 4 500 000 złotych, posiadającym NIP: 7792369887 będąca podmiotem świadczącym usługi płatnicze w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o usługach płatniczych (Dz. U. 2011.199.1175 z późn.zm.) w celu zrealizowania zleconej przez Klienta usługi zapłaty za zamówienie. Przekazanie dotyczy danych niezbędnych do zrealizowania płatności przez serwis Przelewy24.pl a w szczególności: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu;
b. podmiotom dostarczającym przesyłkę, w szczególności Poczta Polska S.A.. z siedzibą w Warszawie 00-949 ul. Łączyny lub firmie kurierskiej DHL, DPD, InPost lub dostawcom/dystrybutorem Spółki. Przekazanie dotyczy danych niezbędnych do zrealizowania dostawy zamówionych produktów, a w szczególności: imię i nazwisko, numer telefonu i adres zamieszkania.

17. Użytkownicy mają możliwość otrzymywania od Spółki informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na podany przez użytkownika adres poczty elektronicznej. W tym celu należy podać prawidłowy adres poczty elektronicznej. Użytkownik może w dowolnym momencie odwołać zgodę na otrzymywanie informacji handlowych. Aby odwołać zgodę na otrzymywanie informacji handlowych należy przesłać oświadczenie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@e-mordka.pl. Spółka dokłada wszelkich starań, by wysyłane wiadomości nie obciążały skrzynki odbiorcy.

18. Użytkownicy mogą korzystać z usługi przesyłania newslettera przez Spółkę. W tym celu użytkownik powinien wypełnić formularz subskrypcji newslettera, dostępny na stronach internetowych serwisu. Rezygnacja z otrzymywania informacji w ramach newslettera jest możliwa na zasadach opisanych w pkt. 13 powyżej.

19. Użytkownikowi przysługuje prawwo do żądania informacji o treści przechowywanych na temat użytkownika danych, jak również prawo do żadania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, a także do sprostowania błędów, uzupełnienia lub aktualnienia danych, W ten celu prosimy o kontakt ze Spółką pod nr tel. 032 739 08 82 lub adresem e-mail: sklep@e-mordka.pl

20. Spółka wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).

21. Podczas przeglądania stron internetowych serwisu są używane pliki „cookies”, czyli niewielkie informacje tekstowe, które są zapisywane w urządzeniu końcowym użytkownika, szczegółowe informacje na temat plików „cookies” są dostępne w Polityce cookies. Dostępne pod adresem: http://www.e-mordka.pl/polityka-cookies